De eerste eigenschap van stijl is helderheid
Aristoteles

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JACQUELINE STOKMAN COMMUNICATIE ADVIES (JSCA) 

1.           Toepasselijkheid
1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of de totstandkoming van  overeenkomsten tussen Jacqueline Stokman Communicatie Advies, te Amstelveen, (verder “JSCA”) en Opdrachtgever. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aan JSCA verstrekt, dan wel daartoe met JSCA in onderhandeling treedt. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij JSCA uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt. Opdrachtgever wordt geacht zich er van bewust te zijn dat deze algemene voorwaarden essentieel zijn voor JSCA voor het aangaan van de overeenkomsten.
1.2         Partijen verklaren zich ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn. In geval van verlenging van enig contract waarop deze voorwaarden (nog) niet van toepassing waren, gelden deze voorwaarden (d.w.z. indien van toepassing de laatste versie van deze voorwaarden) vanaf de datum van verlenging.
1.3         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.           Totstandkoming overeenkomsten
2.1         Aanbiedingen en offertes door JSCA zijn vrijblijvend totdat de opdracht schriftelijk door JSCA is aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging bevat de overeenstemming van essentialia en completeert de overeenkomst doordat zij de details van de overeenkomst bevat. De opdrachtbevestiging vermeldt in ieder geval een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de (geschatte) duur van de opdracht alsmede het uurtarief op basis waarvan honorarium in rekening wordt gebracht overeenkomstig artikel 4. De geschatte duur van de opdracht is indicatief en gebaseerd op de door Opdrachtgever verschafte informatie; bij overschrijding hiervan zal Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld. Is er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn.
2.2         Wijzigingen zijn uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk geaccordeerd door JSCA mogelijk.
2.3         JSCA aanvaardt de inspanningsverplichting de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.           Uitvoeringsvoorwaarden
Opdrachtgever staat er voor in dat JSCA tijdig alle relevante informatie en documentatie ter hand wordt gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Voorts stelt Opdrachtgever aan JSCA desgevraagd faciliteiten ter beschikking zoals indien van toepassing werkruimte (met telefoon- en data-aansluitingen), secretariële en andere personele ondersteuning.

4.           Honorarium en kosten
4.1         Aan Opdrachtgever wordt honorarium in rekening gebracht op basis van uurtarief. In het honorarium wordt tevens geacht te zijn inbegrepen reistijd van en naar Opdrachtgever mits deze zich in de regio Amsterdam bevindt, alsmede gebruikelijke overheadkosten.
4.2         Naast voornoemd honorarium kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht ter zake van (extra) reiskosten, meer dan gebruikelijke overheadkosten en eventuele bijkomende kosten zoals fotomateriaal.
4.3         Alle door JSCA opgegeven bedragen zijn exclusief BTW.

5.           Betaling
Honorarium en bijkomende kosten worden gefactureerd aan het eind van iedere maand, dan wel, indien dit eerder is, bij beëindiging van de opdracht. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan JSCA zonder nadere kennisgeving vanaf de vervaldatum rente in rekening brengen ter grootte van de wettelijke rente. Alsdan kan JSCA tevens aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,-. JSCA hoeft niet aan te tonen dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.

6.           Derden
Indien ten behoeve van de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, komt rechtstreeks een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en deze derde, zonder dat JSCA hierbij eveneens als partij wordt aangemerkt. JSCA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor fouten van derden.  Opdrachtgever vrijwaart JSCA voor alle aanspraken van derden en  zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan JSCA vergoeden.

7.           Wijzigingen
7.1         Indien JSCA op enig moment voorziet dat de opdracht aanzienlijk meer tijd zal vergen dan de geschatte duur zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging zal zij dit onverwijld aan Opdrachtgever meedelen.
7.2         Indien partijen een wezenlijke uitbreiding van de opdracht overeenkomen, zal dit schriftelijk worden bevestigd.

8.           Beëindiging
8.1         Opdrachtgever zal geacht worden in verzuim te zijn:
– in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– in geval van faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;
-in geval van liquidatie van de onderneming.

8.2         In een geval, genoemd in het voorgaande lid, heeft JSCA het recht naar eigen keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding dan wel vergoeding van enige kosten gehouden te zijn.

8.3         Indien Opdrachtgever eenzijdig, voortijdig de opdracht beëindigt zonder hiertoe gerechtigd te zijn op grond van artikel 9.2, is hij gehouden tot vergoeding van alle door JSCA geleden en te lijden schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade in de vorm van gederfde inkomsten.

8.4         Ongeacht de wijze van beëindiging, en onverlet een eventuele aanspraak van JSCA op schadevergoeding, is Opdrachtgever altijd gehouden tot betaling van het reeds verschuldigde honorarium en aanvullende kosten.

9.           Overmacht
9.1         In geval van overmacht is JSCA niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop JSCA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JSCA niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval wordt verstaan tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van JSCA.

9.2         JSCA kan gedurende de periode dat de onmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, is zowel JSCA als de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, zonder dat de partij verplicht is tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

10.         Geheimhouding
Partijen zullen over en weer vertrouwelijke informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en zich onthouden van handelingen die de andere partij in hun bedrijfsvoering zouden kunnen schaden.

11.         Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van JSCA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadevoorval, is iedere aansprakelijkheid voor JSCA beperkt tot het totale honorarium overeenkomstig de geschatte duur van de opdracht met een maximum van € 10.000.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op elke overeenkomst tussen JSCA en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van JSCA.

Verjaring
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JSCA één jaar.

 


Klik hier om contact op te nemen